Музейко - terrazzo

Музейко - terrazzo

Muzeiko - terrazzo

детски образователен център, гр.София - декоративна мозайка: Terrazzo

Children's educational center, Sofia - decorative mosaic: Terrazzo
книжна борса Искър - епоксиден под

книжна борса Искър - епоксиден под

Iskar Book market - epoxy floor

обществена сграда, гр. София - интериорна настилка: дебелослойна епоксидна система със саморазливен финишен слой

Public building, Sofia - interior floor: thick-layer epoxy system with self-leveling finish
декоративна настилка за стълбище

декоративна настилка за стълбище

Decorative flooring for stairs

Ямбол, Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии - декоративно покритие на стъпала: епокси-полиуретанова система

Yambol, Vocational School of Light Industry, Ecology and Chemical Technologies - decorative step coating: epoxy-polyurethane system.
социален център - епоксиден под

социален център - епоксиден под

Social center - epoxy floor

гр. Пирдоп - декоративна настилка: дебелослойна епоксидна система със саморазливен финишен слой

Pirdop - decorative floor: thick-layer epoxy system with self-leveling finish
саморазливна замазка и епоксиден под

саморазливна замазка и епоксиден под

Self-leveling screed and epoxy floor

читалище Цанко Церковски, гр. София - декоративни настилки и покрития: Саморазливна циментова замазка - подготовка за винилова настилкиа. Епоксидна система с посипка от цветни чипсове. Дифузионна хомогенна епоксидна система с носещ саморазливен слой.

Community center Tsanko Tserkovski, Sofia - decorative floor and coatings: Self-leveling cement screed - preparation for vinyl floor. Epoxy system with a sprinkle of colored chips. Diffusion homogeneous epoxy system with self-leveling layer.
входна площадка - микроцимент

входна площадка - микроцимент

Entrance site - microcement

жилищен блок, гр. София - обновяване: къртене, кофриране, армиране, изливане на полимер-бетон, направа на рампа и нова решетка с оттичане, шлайфане, обработка с декоративен микроцимент, полиране и импрегниране

Apartment building, Sofia - renovation: demolition, formwork, reinforcement, pouring of polymer concrete, construction of a ramp and a new grid with drain pipe, grinding, treatment with decorative microcement, polishing and impregnation
галерия - епоксиден под

галерия - епоксиден под

Gallery - epoxy floor

ReProgallery, гр. София - декоративна настилка и лого: епоксидна система

ReProgallery, Sofia - decorative floor and logo: epoxy system